co można odliczyć od podatku w niemczech

Co można odliczyć od podatku w Niemczech?

Możesz dokonać szerokiej gamy odliczeń podatkowych od swoich dochodów, aby zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe. Są one zazwyczaj podzielone na osobiste i biznesowe, ale gdy pracujesz jako freelancer lub prowadzisz własną działalność gospodarczą, możemy zastosować oba te sposoby.

W tym krótkim artykule skupimy się na odliczeniach podatkowych dopuszczalnych dla osób samo-zatrudnionych. Konieczne jest, abyś na bieżąco prowadził swoje rachunki.

Rozliczenie transakcji

Pamiętaj, że nadal musisz oddzielać transakcje biznesowe od osobistych, dlatego zalecane jest otwarcie konta biznesowego na terenie Niemiec.

Pozwoli to na szybkie złożenie deklaracji podatkowej w terminie. Dzięki temu upewnisz się, że dostępne ulgi podatkowe zostaną właściwie przypisane i wykorzystane.

Przegapienie ważnych dat podatkowych może być kosztowne, z grzywnami i opłatami za opóźnienia w płatnościach.

Wydatki związane z zatrudnieniem

Osoba fizyczna może odliczyć różne odpowiednio udokumentowane i koniecznie poniesione wydatki związane z przychodami, chyba że w przypadku stosunku pracy zostaną one zwrócone przez pracodawcę.

W przypadku pracowników, do powszechnych odliczeń podatkowych celów służbowych możemy uwzględnić:

 • koszty podróży do i z pracy

 • literatura biznesowa

 • składki zawodowe, oraz

 • sprzęt do pracy.

W latach 2020, 2021 i 2022 osoba pracująca, która przeszła na pracę zdalną, może liczyć na dodatkowe 5 EUR za każdy dzień kalendarzowy pracy w domu, przy czym łączna kwota jest ograniczona do 600 EUR na rok kalendarzowy, a tym samym limit dni do odliczenia wynosi 120.

Istnieje ogólna ulga pracownicza na odliczenia związane z działalnością gospodarczą w wysokości 1.200 EUR rocznie. O ile rzeczywiste koszty związane z zatrudnieniem przekraczają kwotę ryczałtu w wysokości 1.200 EUR, można je odliczyć, jeśli są udokumentowane.

Odliczenie podatku osobiste

Alimenty

Podatnicy indywidualni mogą otrzymać zwrot podatku do kwoty 13.805 EUR z tytułu alimentów płaconych rozwiedzionemu partnerowi.

Darowizny na cele charytatywne

Niemiecki system podatkowy zakłada, że składki na niemieckie organizacje charytatywne i niektóre międzynarodowe organizacje charytatywne można odliczyć do 20% skorygowanego dochodu brutto. Podatek kościelny jest również w pełni odliczany.

Wydatki na opiekę nad dzieckiem

Po spełnieniu określonych warunków można uzyskać zwrot podatku za część rzeczywistych wydatków na opiekę nad dzieckiem do kwoty 4.000 EUR rocznie na dzieci w wieku poniżej 14 lat lub dzieci niepełnosprawnych.

Wydatki na edukację

30% czesnego (z wyjątkiem kosztów mieszkania, opieki i wyżywienia) dla kwalifikujących się dzieci na utrzymaniu można odliczyć, jeśli uczęszcza się do uznanej szkoły prywatnej zlokalizowanej w krajach UE/EOG lub do szkoły niemieckiej i jeśli ukończenie szkoły jest zatwierdzone przez rząd. Wydatki specjalne, o które można się ubiegać, są ograniczone do 5.000 EUR rocznie na dziecko.

Odliczenie z tytułu kredytu hipotecznego

Odsetki od kredytu hipotecznego można odliczyć tylko od dochodu z nieruchomości (tj. nie można ich odliczyć w przypadku nieruchomości użytkowanej prywatnie).

Odliczenia standardowe

Ryczałtowe odliczenie wydatków specjalnych w wysokości 36 EUR dla osoby samotnej lub 72 EUR dla małżeństw jest zapewnione bez konieczności udokumentowania. Ponadto istnieje szereg innych specjalnych ulg i odliczeń, na przykład na dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

Składki na ubezpieczenie

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie społeczne i składki ubezpieczeniowe mogą być odliczane do określonych limitów, jak następuje.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opiekę długoterminową

Składki na ubezpieczenie zdrowotne można w całości odliczyć od podatku, o ile są one płacone na podstawową opiekę zdrowotną. Również składki na ubezpieczenie od opieki długoterminowej można w tych okolicznościach odliczyć od podatku.

Składki na ubezpieczenie od bezrobocia

Dodatkowo można odliczyć składki na niektóre inne ubezpieczenia (np. ubezpieczenie od bezrobocia) do maksymalnej wysokości 2.800 EUR rocznie (1.900 EUR dla pracowników i emerytów). Obowiązuje to tylko wtedy, gdy kwoty te nie zostały jeszcze wykorzystane na składki na ubezpieczenie zdrowotne i na opiekę długoterminową.

Składki na ubezpieczenie emerytalne

Składki na ubezpieczenie emerytalne można zasadniczo odliczyć od podatku do wysokości 25.639 EUR (51.278 EUR dla podatników pozostających w związku małżeńskim). Jednak w okresie przejściowym (2005 do 2025) można odliczyć tylko obniżoną kwotę.

W roku 2022 odliczenie podatkowe wynosi 94% rzeczywistych składek, maksymalnie 94% z 25.639 EUR (51.278 EUR) i wzrasta o 2% w każdym kolejnym roku aż do roku 2025.

W przypadku pracowników płacących składki na państwowy program emerytalny kwota podlegająca odliczeniu zostanie pomniejszona o składki płacone przez pracodawcę na państwowy program emerytalny, ponieważ składki te są już zwolnione z podatku na mocy ustawy o podatku dochodowym.

Dodatki osobiste

Odliczenia są dozwolone w przypadku nadzwyczajnych obciążeń, takich jak:

 • Utrzymanie dla rodziców i dzieci o niskich dochodach (wymagane jest udokumentowanie niskich dochodów), jeśli są do tego uprawnieni przez prawo. Maksymalne odliczenie wynosi 9 984 EUR i może być zmniejszone o poziom życia w danym kraju i osobistą sytuację dochodową beneficjentów.

 • Odliczenia na dzieci uczące się w Niemczech lub za granicą (w ramach ograniczeń), które ukończyły 18 lat i mieszkają poza gospodarstwem domowym rodziców w wysokości 924 EUR rocznie. Jeśli dziecko mieszka za granicą, kwota ta może zostać pomniejszona o poziom życia w danym kraju.

Dalsze odliczenia mogą być przyznane np. na niepełnosprawnych członków rodziny i wydatki na pomoc domową.

Przedstawione poniżej ulgi podlegają odliczeniu przy obliczaniu dochodu do opodatkowania.

Na rok / na podatnika EUR:

 1. Ulga pracownicza 1.200

 2. Ulga dla inwestorów (na odsetki, dywidendy i zyski kapitałowe) 801

 3. Ulga na ubezpieczenie społeczne zmienna

 4. Ryczałtowe odliczenie kosztów specjalnych 36

 5. Ulga na dziecko - na dziecko zameldowane w Niemczech i na rodzica 4.194

Odliczenia od działalności gospodarczej

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji lub umorzeniu. Dla przedsiębiorstw powszechnymi odliczeniami podatkowymi są:

 • koszty odsetek

 • koszty osobowe

 • materiały eksploatacyjne, oraz

 • sprzęt roboczy.

 • Straty

Straty, które nie zostały skompensowane w roku, w którym powstały, mogą być albo przeniesione na rok poprzedni do wysokości 1 mln EUR (w latach 2020, 2021 i 2022 kwota ta wzrasta do 10 mln EUR), albo bezterminowo przeniesione na lata przyszłe, przy czym w tym drugim przypadku kwota 1 mln EUR może być w pełni skompensowana w ciągu roku, a przeniesienie straty przekraczającej 1 mln EUR może być wykorzystane tylko w ramach szczegółowych progów w ciągu roku.

W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim składających zeznania wspólnie, wymienione kwoty są podwojone.

Oprócz tego co można odliczyc od podatku warto wiedzieć jakie są podatki w Niemczech, oraz jak obliczać podatki w Niemczech, o czym się dowiesz w osobnym artykule.